Usein kysytyt kysymykset sähköpulasta

Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa joka hetki. Suomi kuuluu samaan sähköjärjestelmään Ruotsin, Norjan ja Itä-Tanskan kanssa. Tällä alueella on pidettävä sama tehotasapaino yllä. Sähköpulassa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkön kulutusta. Tällöin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan, jotta sähköjärjestelmä ei kaadu. Fingrid vastaa Suomen sähköjärjestelmän tasapainosta ja yhteistyön koordinoinnista muiden Pohjoismaiden kanssa.

Sähköpulatilanne voi syntyä usealla eri tavalla, kuten pitkäkestoisen kylmän pakkasjakson, merkittävän voimalaitoksen vikaantumisen tai sähkön siirtoyhteyden häiriön, tai näiden yhdistelmän seurauksena.

Suomessa sähkönkulutus on voimakkaasti riippuvainen lämpötilasta. Etenkin kylmän pakkasjakson aikana on erittäin tärkeää, että kaikki kotimainen sähköntuotanto toimii ja siirtoyhteydet Ruotsin ja Suomen välillä ovat kunnossa.

Sähköpulan riskiä laskee leuto ja tuulinen talvi sekä sähkön käytön väheneminen teollisuudessa ja kotitalouksissa. Teollisuuden ja kuluttajien vähentäessä sähkönkulutusta (kulutusjousto) voidaan helpottaa sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitoa. Pienilläkin suuren joukon yksittäisillä sähkönvähennystoimenpiteillä voidaan vaikuttaa myönteisesti koko sähköjärjestelmän tilaan.

Sähköpula päättyy, kun sähkön tuotanto ja tuonti riittävät kattamaan sähkön kulutuksen. Kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoittaa sähköpulatilanteen päättymisestä. Sähköpulatilanne voi toistua, jolloin kantaverkkoyhtiö Fingrid ryhtyy toteuttamaan uudelleen sähköpulaohjeita.

Sähköpulaan liittyvät katkosuunnitelmat ovat tehty ennakkoon, jotta kriittisemmät kuluttajat, kuten sairaalat eivät joutuisi katkojen kohteeksi. Kuluttajiin asti ulottuvaa sähkönjakelun katkaisua pyritään välttämään mahdollisimman pitkään ja kuluttajien sähköjä katkaistaan vasta, kun kaikki muut keinot on käytetty. On mahdollista, että joitakin kriittisiä sähkönkuluttajia voi joutua katkaisun kohteiksi, jos sähköpula kesto on ajallisesti pitkä tai rajoituksen määrä on suuri.

Osa kriittisistä toimijoista on varautuneet omilla varavoimakoneilla, jotka käynnistyvät, jos sähköä ei ole saatavilla jakeluverkosta.

Fingrid antaa jakeluverkonhaltijoille asiakaskohtaisesti tiedoksi irti kytkettävän tehon määrän. Verkonhaltija toteuttaa tämän jälkeen sähkönjakelun irtikytkennän kiertävinä katkoina.

Fingridin ilmoituksen saatuaan Koillis-Satakunnan Sähkö kierrättää kulutuksen katkoja kahden tunnin kiertävinä katkoina jakeluverkossaan. Toimenpiteitä jatketaan, kunnes Fingrid vahvistaa, että sähköpula on ohi.

Ei saa. Sähköpulatilanteeseen perustuvissa sähkökatkoissa kyse ei ole sähkönjakelussa olevasta virheestä, eivätkä virhevastuuseen perustuvat korvaukset tule maksettavaksi. Sähköpulatilanteessa on kyse yleisestä markkinantoimintaa koskevasta poikkeustilanteesta, voi käytännössä olla mahdotonta osoittaa yhtä vastuutahoa sen aiheuttajaksi.

Sähkökatkoja voi syntyä myös yllättäen esimerkiksi myrskyjen tai asuinkorttelissa tehtävien sähkötöiden takia, joten ennakoimattomiin sähkökatkoihin kannattaa varautua sähköpulatilanteen ulkopuolellakin. Sähkökatkoihin varautuminen lähtee ajatuksesta, että myös sähkönkäyttäjillä on keskeinen vastuu oman sähköhuoltonsa järjestämisestä. Sähkönkäyttäjien tulee suunnitella omaa toimintaansa ja huolehtia muun muassa tarvittavista varavoimajärjestelyistä, jos häiriötön sähkönsaanti on tärkeää. Sähkökatkoista aiheutuvia laiterikkoja tapahtuu harvoin, sillä laitteet on suunniteltu kestämään katkoksia. Jos laite hajoaa, syynä on yleisesti laitteen vanha ikä tai sen tekniset ominaisuudet.

Kuluttajan kannattaa varautua sähköpulaan varmistamalla, että kotivaraan liittyvät perusasiat ovat hankittu etukäteen. Kuluttajan kannattaa seurata sähkönsäästöön liittyvää tiedottamista ja viranomaisten antamia toimintaohjeita. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa ensisijaisesti kansalaisia sähköpulan mahdollisuudesta, mutta myös Fingrid, paikalliset jakeluverkkoyhtiöt ja media tiedottavat sähköpulasta ja toimintaohjeista.

Sähköpulassa sähkönkäyttäjä ei voi itse vaikuttaa siihen, katkeavatko sähköt omassa sähkönkäyttöpaikassa. Paikalliset jakeluverkkoyhtiöt rajoittavat sähkönkäyttöä toiminta-alueellaan Fingridin antamien ohjeiden mukaisesti. Fingrid ei voi vaikuttaa yksittäisten sähkönkäyttöpaikkojen jättämiseen rajoitusten ulkopuolelle.

Sähköyhtiöön ei tarvitse olla yhteydessä sähköpulaan liittyvissä sähkökatkoissa. Tiedotamme asiakkaita tilanteesta mm. nettisivujen ja somekanvaien kautta sekä asiakkaille tehtävällä suoralla viestinnällä.

Pysy rauhallisena, tilanne on ammattilaisten hallinnassa.

Sähköpulan riskin kasvaessa siitä tiedotetaan ja uutisoidaan laajasti. Koillis-Satakunnan Sähkö tiedottaa uhkaavasta, ennakoidusta sähköpulasta nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä tekstiviestitse.

Kiertävien sähkökatkojen alkaessa sähköjen katkaisusta pyritään ilmoittamaan niiden kohteeksi joutuville asiakkaille tekstiviestitse sekä yleisellä tasolla sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla. Tilanne saattaa kuitenkin kehittyä myös niin nopeasti, ettei etukäteistiedottaminen ole mahdollista.