Verkkoliiketoiminta

Verkkoliiketoiminnan vuosi

Vuonna 2022 yhtiön investoinnit säävarmaan sähköverkkoon jatkuivat. Edellisistä vuosista poiketen sähkön toimitusvarmuuden kehittämistoimet kohdistettiin sähköasemien lähialueisiin sekä haja-asutusalueelle. Vuoden aikana sähköverkkoon investoitiin 3,5 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 37 prosenttia verkkoliiketoiminnan liikevaihdosta.

Investointien painopiste oli sekä maakaapeloinneissa että ilmajohtojen siirroissa teiden varsiin. Maakaapeloinnin suurimpia projekteja olivat Ähtärissä Inhan sähköasema – Vääräkoski alue, Virtain Killinkoskella sähköasemalähtöjen alkuosat sekä Virtain Pitkäjärvenperän sekä Korpiskylän alueet. 20 kV:n ilmajohtojen rakentamista tehtiin teiden varsille Virtain Kuuriperällä ja Keuruun Liesjärvellä, jossa johto uusittiin tienvarteen. Keuruun ja Virtain rajalla Rajalampi – Pesämäki alueella uusittiin 20 kV:n ilmajohto entiselle reitille, mutta johtokatua levennettiin 18 metrin levyiseksi (normaali leveys 10 metriä). Näiden lisäksi tehtiin pienjännitejohtojen maakaapelointia koko jakelualueella.

Oman henkilöstön lisäksi yhtiö työllisti verkon rakentamiseen ulkopuolisia urakoitsijoita välillisesti noin 20 henkilöä. Vuoden 2022 aikana lähes 91
prosenttia ulkopuolisilta ostetuista verkostopalveluista tuli alueen paikallisilta urakoitsijoilta.

Osa kuluneen vuoden investoinneista kohdistui myös omiin sähköasemiin mm. releuusintoina sekä maasulunsammutuslaitteistojen lisäämisinä. Lisäksi yhtiö vaihtoi yli 1 750 kpl etäluettavia sähkömittareita uusiin toisen sukupolven etämittareihin.

Kaavio investoinneista ja sumu-poistoista 2002-2022

Säävarmat käyttöpaikat

Vuonna 2022 sähköverkon kaapelointia tehtiin investointiohjelman mukaisesti. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin 19 km ja pienjänniteverkkoa 35 km. Maakaapeloinnin osuus vuoden lopussa oli keskijänniteverkossa 16,7 prosenttia ja pienjänniteverkossa 44,4 prosenttia. Koko sähköverkon kaapelointiaste oli 33,3 prosenttia. Sähköverkon kokonaispituus vuoden vaihteessa oli 4 042 km.

Taajamien nopeassa tahdissa tehdyllä maakaapeloinnilla tähdättiin siihen, että sähkömarkkinalain vaatimus enintään kuuden tunnin keskeytysajasta toteutuu kaikissa asemakaavoitetuilla alueilla sijaitsevissa käyttöpaikoissa vuoden 2019 loppuun mennessä. Samalla määrä ylitti sähkömarkkinalain ensimmäisen vaiheen rajan (50 prosenttia vakinaisista käyttöpaikoista tulee olla säävarman sähköverkon parissa vuoden 2019 loppuun mennessä). Seuraava sähkömarkkinalain asettama tavoite on vuoden 2028 lopussa, jolloin tulee olla 75 prosenttia vakinaisista käyttöpaikoista säävarman sähköverkon parissa. Vuoden 2022 lopussa vakinaisista käyttöpaikoista oli säävarman sähköverkon parissa 60,4 prosenttia eli 6 531 kappaletta. Kaikista käyttöpaikoista säävarman sähköverkon parissa oli 6 835 kappaletta eli 43,0 prosenttia.

Kaavio säävarmista käyttöpaikoista 2015-2022

Sähkön käyttö väheni

Vuonna 2022 myytiin 49 uutta sähköliittymää. Lisäksi pääsulakkeen suurennoksia ja kolmivaiheistuksia myytiin 18 kappaletta. Liittymien kokonaismyynti oli 14 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Liittymän irtisanomisia oli vuonna 2022 39 kpl. Liittymien hinnoittelumenetelmät ja liittymismaksut päivitettiin 1.12.2020 alkaen Energiaviraston vahvistamien hinnoittelumenetelmien mukaisiksi. 3×25 A liittymän hinta vyöhykkeellä 1 oli 2 950 euroa.

Vuoden lopussa verkkoon oli kytkettynä 15 908 sähkönkäyttäjää, joista 86,5 prosenttia on yksityishenkilöitä. Heidän kulutuksensa vastaa puolta koko yhtiön verkkoalueen sähkönkäytöstä. Suurjännitteellä sähkönsä osti neljä sähkönkäyttäjää.

Vuonna 2022 toimitettiin sähköä yhtiön verkkoalueen asiakkaille 162 640 MWh, eli 9,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Yhtiön verkkoalueen suurin yhden tunnin tehohuippu 43,9 MW mitattiin 11.1.2022 klo 8.00 – 9.00 välisenä aikana.

Kaavio liittymien myynnistä 2015-2022
Kaavio sähkönkäyttäjistä käyttäjäryhmittäin 2022

Keskimääräinen viankorjausaika

Vuonna 2022 keskimääräinen viankorjausaika oli yhteensä 0,81 tuntia, joka oli 6 prosenttia pidempi kuin edellisvuonna. Vuosien 2001, 2003, 2010, 2013, 2015, 2016 ja 2019 pylväiden erivärinen yläosa kuvaa poikkeuksellisten myrskyjen ja sääolojen aiheuttamaa lisäystä kyseisten vuosien tunnuslukuihin.

Vuonna 2022 asiakasta kohti oli keskimäärin 4,4 sähkökatkoa, keskimääräinen keskeytysaika vuodessa asiakasta kohti oli 1,4 tuntia.

Koko vuoden aikana sähköasemilla ja 20 kV jakeluverkossa oli yhteensä 78 pysyvää häiriökeskeytystä. Pysyvien vikojen määrä pieneni edellisvuoteen nähden 6 prosenttia. 63 % häiriöiden määrästä johtui tuulesta ja myrskystä. Jälleenkytkennällä selvinneiden keskeytysten kokonaismäärä 426 oli 15 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Aikajälleenkytkentöjä (AJK) oli 147 kappaletta ja pikajälleenkytkentöjä (PJK) 279 kappaletta.

Kaavio keskimääräisestä viankorjausajasta 2002-2022
Kaavio asiakkaan keskimääräisestä keskeytysajasta 2015-2022 (tuntia/vuosi)
Kaavio keskimääräisestä kesketysten määrästä 2015-2022 (kpl/vuosi)