Sähkön myynti ja hankinta

Vuosi 2022 alkoi sähkön myynnin osalta yhtiössä muutoksella. Yhtiön palveluksessa lähes 30 vuotta ollut Aarne Haikonen jäi eläkepäiville myyntipäällikön tehtävistä maaliskuun 2022 alusta alkaen. Tässä on vielä hyvä muistaa ja kiittää Aarnea pitkäjänteisestä työstä asiakkaidemme ja yhtiön hyväksi.

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy myy ja toimittaa sähköä ympäri Suomea. Myyntituotteita tarjotaan asiakkaan tarpeiden mukaan määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Vuoden 2022 sähkön myyntimäärä pysyi edellisvuoteen nähden lähes ennallaan.

Myyntiasiakkaidemme määrä vuonna 2022 kasvoi 11,5 %. Olennaisesti kasvuun vaikutti sähkömarkkinoiden epävakaasta tilanteesta johtunut markkinahintojen raju nousu. Hinnoittelussa pystyimme kuitenkin olemaan yleistä markkinatasoa nähden huomattavasti kohtuullisempi. Tästä vastuullisesta hinnoittelusta omistajakuntiemme asiakkaita kohtaan haluamme jatkossakin pitää kiinni.

Epävakaan markkinatilanteen takia jouduimme korottamaan yleisen toimitusmyynnin hintoja vuonna 2022 yhteensä neljä kertaa. Tämä on ollut toimintahistoriamme aikana poikkeuksellista, mutta tilanteessa välttämätöntä. Kohtuullisen hinnan pitäminen vaati kuitenkin myös muita poikkeuksellisia toimenpiteitä. Aloitimme myynnin rajoitustoimet omistajakuntien alueen ulkopuolelle jo maaliskuussa 2022, nähtymme sen uhkakuvan mitä korkeat sähkön hinnat yhdistettynä kasvavaan asiakasmäärään meille tarkoittaa.

Aloitimme syyskuun 2022 lopussa myös sähkönsäästökampanjan, samoihin aikoihin valtakunnallisen Astetta Alemmas -kampanjan kanssa. Sähköä myyntiasiakkaamme säästivät noin 13 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ja tällä oli myös iso merkitys sähköhinnoitteluun. Hinnan korotuspaineet pienenivät merkittävästi ja tästä olemme jo palkinneet asiakkaitamme alkuvuoden 2023 aikana hinnan alennuksin. Kiitos kuuluu kaikille asiakkaille, jatketaan samalla tiellä, vaikka pahin kriisi tuntuu taittuneen.

Rajoitustoimet olivat siis osa onnistunutta riskien hallintaa, joka on yhdessä oman tuotantomme sekä muiden toimenpiteiden kanssa auttanut meitä olemaan yleistä markkinatasoa edullisempi omistajakuntiemme asiakkaille läpi epävakaan ajan.

Sähkön hankinta

Toimintavuoden aikana 58 prosenttia tukkusähköstä hankittiin pörssisidonnaisesti eli tuntihinnoiteltuna sähköntoimituksena. Hankinnan määrästä 23 prosenttia tuotettiin tytäryhtiö Killin Voiman vesivoimaloissa. Lisäksi tytäryhtiö Voima-Keljon kautta hankittiin lauhdesähköä Jyväskylän Keljonlahden voimalasta.

Pientuotantoa otettiin vastaan lukuisista pääasiassa kotitalousasiakkaiden aurinkovoimaloista. Energiamäärä kasvoi edellisvuodesta, mutta koko hankinnan määrään verraten toteutunutta 0,5 prosentin määrää voidaan pitää varsin pienenä.

Riskien hallinnan näkökulmasta katsoen riskiohjelman mukaiset, aikaisemmin tehdyt hinnankiinnitykset osoittautuivat hyödyllisiksi markkinan noustessa ennennäkemättömällä tavalla Ukrainan sodan alkaessa ja varsinkin kesän jälkeen. Samaan aikaan tulevaisuuden kiinnitysten näkymä on muuttunut erittäin haastavaksi. Hintakiinnityksiin käytettävien sähkötermiinien hinnat nousivat Spot-hintoja vastaavalla tavalla. Suomen aluehintaero painui keväällä jopa negatiiviseksi, ollen kuitenkin kohtuullinen koko vuoden osalta. Tulevaisuuden näkymä on se, että Suomen aluehintaero pysynee erittäin maltillisena mm. kasvavan tuulivoiman sekä Olkiluoto 3:n valmistumisen myötä.

Katsaus sähkömarkkinaan

Sähkön tukkumarkkinahinnat nousivat voimakkaasti vuonna 2022. Venäjän aloittama hyökkäyssota lisäsi energiamarkkinoiden epävakautta ja yksi suurimmista tekijöistä tähän oli kaasun saatavuuden epävarmuudet.

Markkinoiden epävarmuus heijastui kuitenkin koko vuoden johdannaistuotteiden hintoihin ja tulevaisuuden hintakehitys oli erittäin huonosti ennustettavissa. Epävarmuus tukkumarkkinoilla heijastui uusiin sopimustarjouksiin.

Vanhojen määräaikaisten sopimusten päättyminen ja toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintojen korotukset sekä uusien sopimusten selvästi korkeammat hinnat näkyivät kotitalouksien keskimäärin maksamassa sähkön hinnassa erityisesti kesästä alkaen. Johdannaishinnoissa tulee kuitenkin muistaa se, että ne eivät ole ennuste tuntihintojen kehityksestä vaan kuvaavat hintaa, jolla markkinatoimijat suojaavat ostoa ja myyntiä tulevaisuuteen.

Erityisesti elokuun ja joulukuun Spot-hinnat olivat ennennäkemättömän korkeat. Lauhahko talvi sekä myös koko Euroopan säästötoimet auttoivat kuitenkin kaasun varastotilanteen kanssa, mikä näkyy enemmänkin vuoden 2023 alkupuolella kuin 2022 loppupuolella. Lisäksi sähköntuonti Venäjältä loppui vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Markkinat seurasivat Olkiluoto 3 -ydinvoimalan vaiheita suurella mielenkiinnolla viikoittain. Testijaksojen jälkeen virallinen käyttöönotto siirtyi kuitenkin vuoden 2023 puolelle ja tällä oli vaikutusta Suomen sähkömarkkinoihin vuonna 2022.

Päästöoikeuden hinta oli korkeahkolla tasolla koko vuoden 2022 ja keskiarvoksi muodostui 80,10 €/tCO2. Tällä energiavarasto keräsi yli 500 miljoonaa euroa päästöoikeuksien huutokauppatuloja valtiolle.

Pohjoismaisten vesivarastojen täyttöasteet parantuivat, mutta olivat edelleen pitkän aikavälin keskiarvojen alapuolella.

Toimintavuoden aikana pörssisähkön tuntihinta oli keskimäärin 15,35 senttiä kilowattitunnilta, joka on noin kaksinkertainen verraten edellisen vuoden vastaavaan keskihintaan.

Kaavio 2022 Spot-hinnoista