Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sähköverkon saneerausta Alavudella Ritarin sähköaseman ja Sulkavankylän välisellä alueella

Parannusta käyttövarmuuteen

Sähkömarkkinalain vaatimusten täyttämiseksi saneeraamme sähkönjakeluverkkoamme Alavudella, Ritarin sähköaseman ja Sulkavankylän välisellä alueella. Saneeraus toteutetaan yhtiön strategian mukaisesti osittain sekä maakaapeli-, että ilmajohtoverkkoina.

Saneeraus kohdistuu Ritarin sähköasemalta (osoitteesta Virtaintie 1351) länteen päin lähteviin Kontiaisen ja Sulkavan 20kV johtolähtöihin. Myös pienjänniteverkkoa uusitaan työn yhteydessä siltä osin kuin se katsotaan tarpeelliseksi. (Kartta pdf -tiedostona)

Käyttövarmuuden parantumiseen vaikuttavat toimenpiteet kohdistetaan johtolähtöjen alkuosiin, jolloin se hyödyttää mahdollisimman suurta asiakasmäärää. Nyt kohteena olevien lähtöjen kohdalla alkuosien saneeraus on myös kunnon ja sijainnin kannalta katsottuna järkevää.

 

Maakaapelia ja ilmajohtoa

20kV:n johtolähdöt sähköasemalta toteutetaan alkupään osalta maakaapeleilla yhteistä ojaa hyödyntäen. Tämän osuuden muuntamot saneerataan ns. puistomuuntamoiksi.

Kaapelireitti sijoittuu sähköasemalta lähdettäessä nykyisen ilmajohdon johtoaukkoon ja pellon reunaan. Sulkavankyläntien suuntainen kaapelireitti pyritään sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan tiealueelle. Myös Ely-keskus määrittelee omalta osaltaan, miten tiealuetta voidaan käyttää kaapelien sijoittamiseen. Muuntamoille menevät kaapelihaarat sijoitetaan peltojen ja pienempien teiden reunaan.

Kontiaisen ja Sulkavan johto erkanevat toisistaan Sulkavankylän- ja Salonseuduntien risteyksessä. Kontiaisen johdon osalta hyödynnetään nykyistä maakaapelia Salonseuduntien alkupäässä, minkä jälkeen johto muuttuu ilmajohdoksi. Ilmajohto jatkaa tienvartta Kellosaareen, missä se liitetään 2000-luvun alkupuolella saneerattuun, Äijäläntien varressa sijaitsevaan ilmajohtoon.

Sulkavan johto jatkaa maakaapelina Sulkavankyläntien vartta, liittyen nykyiseen verkkoon todennäköisesti Rikalan muuntamolla, joka on saneerattu puistomuuntamoksi vuonna 2014. Nykyverkkoon liittymiskohtaan voi vaikuttaa teleoperaattorin mahdollinen mukaantulo Sulkavankyläntien suuntaiseen kaapelointiin. Operaattori on alustavasti ilmaissut kiinnostusta yhteiskaapelointia kohtaan.

 

Aikataulu

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana. Ilmajohto-osuuksien suunnittelu ajoittuu kevättalvelle ja rakentaminen olosuhteista riippuen kevääseen tai loppuvuodelle. Maakaapeliverkon suunnittelu on tarkoitus tehdä kevään ja alkukesän aikana ja rakentaminen kesän ja syksyn aikana. Aikatauluun vaikuttaa olosuhteiden lisäksi mm. sopimusasiat ja mahdollinen valokuidun mukaan tulo.

Maastosuunittelijaksi projektiin on nimetty Arto Teppo, jolle alue ja iso osa maanomistajista ovat jo entuudestaan tuttuja. Arto on maanomistajiin yhteydessä henkilökohtaisesti suunnittelutyön aikana.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Maastosuunnittelija Arto Teppo puh. 044 7355 257 tai sähköpostitse: arto.teppo@ksat.fi

Suunnittelupäällikkö Matti Kolari puh. 044 7355 240 tai sähköpostitse: matti.kolari@ksat.fi.